پیش نویس مدل مالی طرح خط دوم آبرسانی به یزد از رودخانه خرسان تهیه شده توسط شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران بررسی گردید.
بررسی پیش نویس مدل مالی طرح خط دوم آبرسانی به یزد از رودخانه خرسان

Page Generated in 0/0146 sec